NORMES GENERALS D'ÚS I FUNCIONAMENT D'AQUEST GARATGE-APARCAMENT

EL PAGAMENT DEL REBUT MENSUAL implica l'acceptació DE LES NORMES INTERNES D'AQUEST GARATGE.

Article 1 .- RÈGIM DEL CONTRACTE D'APARCAMENT

Aquest aparcament regula la seva activitat mercantil de conformitat amb la Llei 40/2002, de 14 de novembre, reguladora del contracte d'aparcament de vehicles, i amb els termes i condicions que es contenen en aquestes NORMES GENERALS. El fet d'entrar amb un vehicle o caminant en aquest establiment implica l'acceptació d'aquestes normes reglamentàries.

Aquestes normes són d'observació obligatòria per a l'empresa gestora de l'explotació del garatge, per als seus empleats i també per als usuaris o qualsevol altra persona que es pugui trobar a l'interior de l'aparcament o en els seus accessos en un moment donat.

Article 2 .- PLAÇA I ÚS DE L'APARCAMENT

En aquest aparcament de caràcter privat, els vehicles tenen abonament de plaça mensual i disposaran d'una plaça fixa i reservada per al mateix.

No es permetrà l'accés de vehicles que per les seves característiques i dimensions especials puguin entorpir el funcionament normal de l'explotació o que siguin de mesures superiors a les de les places d'aparcament indicades.

No està permès l'accés de tota persona que no sigui usuària del garatge i tampoc la permanència innecessària un cop utilitzades les instal.lacions.

Els usuaris limitaran la seva presència a l'aparcament, alhora raonable i estrictament necessari per efectuar les operacions d'aparcar i desaparcar i també per desplaçar-se de / a la seva plaça d'aparcament.

Prohibida l'entrada d'animals de qualsevol tipus, excepte els gossos degudament lligats.

L'abonament mensual de la plaça dóna dret a la utilització de la mateixa única i exclusivament pel vehicle que figura en el registre de la inscripció del abonament. No li està autoritzat introduir-hi cap altre vehicle, ni motocicleta, ni tampoc cap altre objecte dins dels límits de la plaça(per exemple remolcs, bicicletes.etc.).

Queda prohibit als usuaris del garatge, la cessió o bé subarrendar la plaça a terceres persones, aquesta acció anula automàticament el dret d'aparcament en aquestes instal.lacions als usuaris implicats i es rescindeix al moment el contracte d'aparcament.

Article 3 .- SENYALITZACIÓ

Dins de l'aparcament i en els seus accessos, l'usuari haurà de respectar:

3.1-Les normes de circulació viària (Llei i Reglament de Trànsit, Codi de circulació, etc ..) i els perceptes legals o reglaments complemetari que puguin ser d'aplicació.

3.2 - Es respectaran de forma molt especial les senyalitzacions d'entrada i sortida per a vianants existents, i zones de circulació de vianants establertes a les diferents plantes del garatge.

3.3-Els usuaris hauran de respectar els senyals i, si escau, les indicacions dels empleats que sempre prevaldran sobre qualsevol senyalització existent.

3.4-En cas d'emergència o evacuació s'han de seguir els processos desenvolupats en el PLA D'EMERGÈNCIES d'aquest establiment.

Article 4 .- CIRCULACIÓ DE VEHICLES i PAS de vianants

4.1 - El vianant tindrà prioritat i només utilitzarà les rampes de vehicles quan estiguin en ocasions excepcionals senyalitzades.

4.2 - Els vehicles circularan a velocitat moderada, a un màxim de 10 km per hora. En arrencar o sortir d'una plaça no escalfarà l'automòbil a la plaça sinó circulant. Només es mantindran els vehicles amb el motor en marxa, quan circulin o durant les maniobres d'entrada o sortida de la seva plaça d'aparcament. Mai mentre estiguin estacionats.

4.3 - Els vehicles circularan només per les rampes i passadissos, evitant avançar a altres i utilitzant la marxa enrere només per les maniobres d'estacionament.

4.4 - És recomanable la circulació dins del garatge amb els llums d'encreuament del vehicle encesos.

Article 5 .- OBJECTE DEL CONTRACTE

5.1 - En estacionar el seu vehicle en una plaça d'aquest garatge, està vostè acceptant expressament la celebració d'un contracte d'aparcament que té com a única finalitat o objecte l'estacionament del seu vehicle per un temps, a canvi d'un preu.

5.2 - En virtut de tot això, queda completament prohibit utilitzar la plaça per a qualsevol altre fi que no sigui la mera ocupació de la mateixa per a l'estacionament del vehicle, ni ocupar ni utilitzar el vehicle per a qualsevol fi mentre estigui estacionat. En concret queda prohibit:

a) Romandre al local més temps que el necessari per a la utilització normal del servei.

b) Realitzar treballs de reparació o neteja.

c) Moure ni manipular els usuaris vehicles d'altres clients.

d) Deixar al local, dins o fora dels vehicles, materials, objectes perillosos, líquids inflamables ni animals.

e) Realitzar reunions, vendes, col.lectes, lliurar a altres usuaris o dipositar sobre els vehicles fullets publicitaris.

f) L’ obtenció de fotografies, gravacions de les instal.lacions sense la deguda autorització prèvia de la direcció del garatge.

g) Vehicles i / o conductors que pel seu estat puguin resultar potencialment perillosos per a les instal.lacions o els seus usuari.

h) Fumar a l'aparcament, provocar flames i manipular aparells electrònics.

Article 6. - RECOMANACIONS

a) Tancar amb clau els vehicles ubicats a les seves places corresponents, deixant- los aparcats i frenats.

b) No deixar objectes de qualsevol valor en els vehicles.

c) No circular "en punt mort".

d) Circular portant els llums del vehicle encesos.

e) Donar prioritat als vehicles que estiguin efectuant maniobres.

Article 7 .- RESPONSABILITAT

7.1 - El titular de l'aparcament únicament es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui patir el vehicle i accessoris fixos del mateix, estant estacionat en una plaça del mateix i sempre que siguin legalment imputables a l'empresa o als seus empleats.

7.2 - Aquest Aparcament NO disposa de servei especial de custòdia d'accessoris ni fixos i extraïbles del vehicle.

7.3 - L'usuari serà responsable, davant l'empresari i els altres usuaris, dels danys i perjudicis que causi, per incompliment dels seus deures o imperícia en la conducció del vehicle dins del recinte del garatge o pàrquing (art. 5.2. LLEI 40 / 2002).

7.4 - El garatge no disposa de servei especial de custòdia per a la guàrdia i vigilància d'objectes, efectes, accessoris, etc. dels usuaris.

7.5 - El propietari del vehicle que no sigui el seu usuari respondrà solidàriament dels danys i perjudicis causats per aquell (Article 5.2 de la mateixa Llei).

7.6 - L'empresa titular del garatge té una pòlissa d'assegurança contractada per a cobrir sinistres d'incendis i responsabilitat civil tant l'aparcament com els vehicles que es trobin en el seu interior per cobrir les possibles responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol sinistre que es produeixi.

Article 8. - LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que estableix la llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre de 1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades recollides per a la prestació del servei d'aparcament incloses les obtingudes pels sistemes de videovigilància / captació de matrícules de vehicles i les dades subministrades pels abonats es tractaran d'acord amb la normativa de protecció de dades i es destinaran a l'esmentada tasca de prestació del servei d'aparcament, podent exercir els usuaris titulars dels esmentats dades els drets que els atorga l'esmentada normativa.

NORMATIVA ESPECÍFICA PER A CLIENTS ABONATS

El client abonat ha de facilitar, en el moment de ser admès, les seves dades personals, fiscals, i els del vehicle que utilitzarà, així com la domiciliació bancària.

La formalització del contracte entre empresa i usuari podrà ser verbal o escrita. Es referirà sempre a un vehicle determinat que figura en el registre d'inscripció, del qual constarà marca i matrícula en els rebuts, no estant autoritzat el client a ocupar alternativament, la seva plaça amb qualsevol altre vehicle diferent d'aquell per al qual hagi contractat la plaça. Si per força major (avaries, accidents, etc) el client necessita utilitzar provisionalment un vehicle diferent del donat d'alta com a abonat haurà de demanar l'autorització a la direcció del garatge.

En el cas de substitució definitiva del vehicle, el client ho haurà de comunicar al garatge perquè l'empresa pugui actualitzar les dades i el rebut.

El contracte d'abonament mensual es formalitzarà sempre per el rebut bancari sempre amb una durada d'un sol mes, renovant-se tàcitament per un altre període similar en expirar cada mes fins que qualsevol de les dues parts decideixi, lliurement, cancel · lar enviant a l'altra part una comunicació amb quinze dies d'antelació a la finalització del mes en curso.L’ incompliment d'aquest requisit comportarà el dret al cobrament del rebut següent.

La tarifa mensual d'abonament d'estacionament del vehicle haurà de ser satisfeta, per endavant, el dia 5 de cada mes.

En el moment de concertar l'abonament, l'usuari haurà de satisfer al comptat un dipòsit per import de 75 € en concepte de clau i comandament de les portes que se li lliuren per poder accedir a les instal.lacions i que haurà de ser abonada a l'usuari, prèvia devolució de les mateixes l'últim dia de contracte sempre que es retornin en perfecte estat d’ ùs.Si per causes imputables a l'usuari (pèrdua, mal ús, etc.) cal facilitar un altre joc de claus o comandament el client pagarà la quantitat pertinent de la fiança.

Quan, per la causa que sigui, finalitzi o quedi sense efecte el contracte d'abonament, l'usuari estarà obligat a retirar el seu vehicle sempre que es trobi en l’ aparcamiento. Asi mateix caldrà satisfer l'import de l'estada que excedeixi de l'abonament, de acord amb les tarifes vigents.

A les entrades i sortides de les instal.lacions l'usuari entrarà i sortirà de l'establiment accionant la porta amb el comandament a distància si va en el vehicle i per les portes peatonals en anar a peu, comprovant, mentre duri l'operació d'obertura o tancament de la porta, que no s'introdueixi cap intrús al local.

L'empresa titular del garatge en cas d'incompliment per part de l'usuari d'alguna de les obligacions que imposa en les normes del garatge, tindrà el dret a resoldre, unilateralment, l'abonament, comunicant-ho per escrit a l'usuari.